Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Under ditt deltagande i Kundpanelen kommer vi att samla in två sorters information om dig:

Profilinformation

Så att vi kan bjuda in dig till våra undersökningar, och för att se till att de undersökningar du deltar i är relevanta för dig och för Telenor. Profilinformationen kommer dels från en enkät som vi ber alla nya i panelen att fylla i, och också genom att vi uppdaterar en del information på vecko- och månadsbasis från Telenors kunddatabaser. Informationen består av:

 • Kontaktinformation – exempelvis namn, epostadress och telefonnummer
 • Sociodemografisk information – exempelvis kön, ålder, boendesituation, boendeort, sysselsättning och familjesituation
 • Vilka telekomtjänster du har – exempelvis vilka operatörer, typ av tjänster, typ av abonnemang – inom telefoni, bredband, TV och närliggande produktområden
 • Köp och serviceärenden inom telekom – exempelvis vilka produkter och tjänster du köpt, var och när, eller vilka operatörer du kontaktat för olika typer av serviceärenden
 • Generella livsstilsfrågor – exempelvis intresse för ny teknik eller intresse för att handla i butiker
 • Om du är med och fattar beslut om telekomtjänster för din arbetsgivare – information om vilken typ av arbetsgivare det är och vilka telekomtjänster de har

Undersökningsdata

Dina intervjusvar på olika undersökningar som du bjuds in att delta i. Varje ny undersökning har ett specifikt syfte för en uppdragsgivare inom Telenor, och kan bestå av:

 • Kontaktinformation – exempelvis namn, epostadress och telefonnummer
 • Sociodemografisk information – exempelvis kön, ålder, boendesituation, boendeort, sysselsättning och familjesituation
 • Vilka telekomtjänster du har – exempelvis vilka operatörer, typ av tjänster, typ av abonnemang – inom telefoni, bredband, TV och närliggande produktområden
 • Köp och serviceärenden inom telekom – exempelvis vilka produkter och tjänster du köpt, var och när, eller vilka operatörer du kontaktat för olika typer av serviceärenden
 • Generella livsstilsfrågor – exempelvis intresse för ny teknik eller intresse för att handla i butiker
 • Om du är med och fattar beslut om telekomtjänster för din arbetsgivare – information om vilken typ av arbetsgivare det är och vilka telekomtjänster de har

Din kunskap, ditt användande och dina behov och dina upplevelser och åsikter om olika varumärken, produkter, tjänster, serviceärenden, butiker, kundservice, webbplatser, appar – rörande telekom och närliggande branscher – som privatperson – eller som representant för din arbetsgivare om du är med och fattar beslut om telekomtjänster för denne.

Hur vi behandlar de personuppgifter som samlas in

Telenor Sverige AB (”Telenor”) är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som görs av Telenor inom kundpanelen. Vi delar personuppgifterna med vårt personuppgiftsbiträde marknadsundersökningsföretaget Nepa Sweden AB (”Nepa”), som driver Kundpanelen på uppdrag av Telenor. Medlemskap i kundpanelen är helt frivilligt och du kan när som helst säga upp ditt medlemskap i kundpanelen. Vi kommer då inte att samla in några ytterligare uppgifter om dig, och vi kommer att radera dina personuppgifter som anges nedan.

För att åstadkomma syftet med panelen (att förbättra Telenors nuvarande och framtida kunderbjudande, service och kommunikation) kan Telenor exempelvis komma att mäta och analysera effekter, beteenden, åsikter, känslor, preferenser, intentioner, associationer och trender bland medlemmarna. Telenor kan vidare för dessa ändamål göra olika urval och uppdelningar av medlemmarna enligt särskilda kriterier, utifrån de uppgifter som behandlas.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till personuppgiftsbiträden som behandlar dem för Personuppgiftsansvarigs räkning i enlighet med dessa villkor. Detta kan också innebära att uppgifter kan komma att lämnas ut för behandling i länder utanför EU/EES.

Alla svar behandlas under sekretess. Undersökningarna och resultaten av enkäter används endast i sammanställd form, om inte annat på förhand angivits för den specifika undersökningen.

Hur länge vi sparar personuppgifterna

Profilinformationen sparas under hela medlemskapet i Kundpanelen, och raderas senast 2 månader efter att man har gått ur Kundpanelen.

Undersökningsdata raderas eller anonymiseras senast 2 månader efter varje avslutat undersökningsprojekt.

Avslutande av medlemskap i Kundpanelen

Ditt deltagande i Kundpanelen är helt frivilligt och du kan när som helst avsluta ditt medlemskap i Kundpanelen genom att logga in på ditt panelkonto: https://kundpanel.telenor.se/

Registerutdrag och rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Du ska kunna veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Därför har du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. Begäran om registerutdrag ska vara egenhändigt undertecknade och skickas till Telenor Sverige AB, Svarspost, 07088 Telenor. Märk kuvertet: ”Telenor Kundpanel”. Ditt registerutdrag kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller om fler uppgifter behöver behandlas med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifter, har du rätt att få sådana felaktiga uppgifter rättade eller att komplettera med sådana ytterligare uppgifter som kan behövas för behandlingen.

Övriga Villkor

Medlem ska vara bosatt i Sverige. Medlem får endast ha ett medlemskap i respektive Kundpanel och för det fall Telenor upptäcker ytterligare medlemsregistreringar för samma person har Telenor rätt att avregistrera övriga medlemskonton. Flera medlemmar av en familj äger rätt att deltaga i Kundpanelen men en undersökning kan endast besvaras av en medlem på samma dator såvida inte speciella regler för undersökningen gäller. Telenor förbehåller sig även rätten att avregistrera medlem om medlem ej deltagit i några undersökningar under en period om 12 månader, att medlem inte uppfyller kriterierna för deltagande i Kundpanel (dvs. urvalskriterierna) eller att medlem inte följt Telenor vid var tid gällande regler och riktlinjer som anges i detta användaravtal för deltagande i Kundpanel.

Medlem informeras inför varje undersökning om ersättning för deltagande samt den tid deltagande i undersökning kan förväntas ta. Varje medlem kan erhålla maximalt 999 kr per år där maximalt 99 kr kan utbetalas per månad. Medlem är ensam ansvarig för att betala eventuell vinstskatt . Medlem förbinder sig att svara sanningsenligt och omsorgsfullt på frågorna i de undersökningar medlemmen deltar i samt att alltid uppge korrekta uppgifter om medlemmens kön eller ålder eller annan efterfrågad bakgrundsvariabel. Om Huvudmannen bedömer att avlämnade svar är eller kan antas stå i strid med dessa regler äger Telenor rätt att avregistrera intjänad ersättning för aktuell undersökning. Om en medlem blivit avregistrerad bortfaller rätten till intjänad ersättning. Efter tre sådana incidenter raderas medlemmens konto.

Medlem äger rätt till utbetalning av upparbetad ersättning när den totala ersättning uppgår till eller överstiger det minimibelopp som från tid till annan anges på det personliga panelkontot. Ersättningen betalas ut till medlem enligt de utbetalningsalternativ som anges på Panelens hemsida. Telenor förbehåller sig rätten att revidera ersättningsnivåer, gränser för utbetalning samt utbetalningsalternativ. För vissa utbetalningsalternativ kan en transaktionsavgift uttas.

Medlem kan när som helst avsluta medlems medlemskap i Kundpanel. Telenor kan avsluta medlems medlemskap då regler och riktlinjer som anges i detta användaravtal för deltagande i Kundpanel har brutits av medlem.

Om medlem själv begär utträde förfaller rätten till utbetalning av innestående ackumulerad ersättning.

Medlemskap i Kundpanel berättigar inte medlem till deltagande i visst minsta antal undersökningar.

Medlemskap i Kundpanel och villkoren i användaravtal ska bedömas enligt svensk rätt och vid svensk domstol.